Informace k obnovení provozu základní školy

Zveřejněno: 11. 5. 2020 – 31. 5. 2020 Autor: J. Hoffmannová

Nástup žáka do školy je nutné nahlásit emailem třídním učitelkám do 18. května (pro žáky, kteří do školy nenastoupí, bude organizována distanční výuka).

Při prvním příchodu do ZŠ žák odevzdá vyplněné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového onemocnění včetně seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví (bez něj nebude žákovi umožněn vstup do školy). Čestné prohlášení je ke stažení v dokumentech. Kdo nemá možnost si sám vytisknout, napíše a my připravíme k vyzvednutí ve schránce u školy.

Při cestě do ZŠ a ze ZŠ se na žáky vztahuje povinné zakrytí nosu a úst (dále jen rouška), dodržení odstupů 2 metry (kromě členů jedné rodiny).

Ranní družina nebude poskytována.

Žáci budou přicházet do školy v době od 7.40 hodin do 8.00 hodin, průběžně s dodržením odstupů, je nutné minimalizovat shromažďování před školou. Budova se v 8.00 hodin uzamkne. Školní družina bude v provozu do 15.45 hodin, poté bude následovat důkladná dezinfekce všech prostor školy.

Doprovodu je umožněn přístup pouze před dveře budovy (k zvonku), do budovy školy přístup není umožněn.

Všichni žáci i zaměstnanci budou nosit ve společných prostorách roušky.

Každý žák musí mít denně minimálně dvě náhradní čisté roušky a sáček na uložení použité roušky. Žák musí mít roušky, které si umí sám nasadit, tudíž doporučujeme roušky za uši, ne na zavazování (v jedné roušce přichází do školy a dvě má náhradní).

Při vstupu do budovy školy bude žákovi změřena teplota, proběhne kontrola náhradních roušek, poté si žák vydezinfikuje ruce.

Žák se přezuje a odchází do třídy, kde si odloží bundu na svou židli a důkladně si umyje ruce dezinfekčním mýdlem a osuší jednorázovým papírovým ručníkem.

Skupiny žáků ve třídách: maximální počet v jedné skupině je 15 žáků, složení skupin je neměnné, o zařazení žáků do skupin rozhoduje ředitelka školy. Žáka nelze zařadit do školní skupiny později, než k 25. 5. 2020. Škola vede evidenci o docházce žáků. V případě nepřítomnosti žáka delší než 3 dny žádá škola informaci od zákonného zástupce o důvodech nepřítomnosti a o tom, zda bude žák nadále do skupiny docházet.

Snahou je, aby byly školní skupiny co nejvíce podobné složení podle dosavadního zařazení do tříd (I. , II. , III. třída) při zachování počtu maximálně 15 žáků. Vše záleží na počtu přihlášených žáků k docházce.

V průběhu pobytu ve třídě je zachován rozestup 1,5 – 2 m včetně rozmístění lavic.

Přestávky budou zajištěny tak, aby nepřišli do kontaktu žáci různých skupin.

Nošení roušek ve třídách je na uvážení vyučujícího. Ve společných prostorách školy je nošení roušky nutné. Odkládání roušky je dovoleno pouze do vlastních sáčků.

Vyučování nebude probíhat podle rozvrhu, ale bude organizováno v blocích tak, že každý den dopoledne bude probíhat vyučování hlavních předmětů – český jazyk, matematika, anglický jazyk, vlastivěda, přírodověda, prvouka. Dopolední vyučovací blok bude trvat cca 4 vyuč. hodiny. Žáci mohou odcházet po vyučování domů dle ukončení vyučování ve své skupině (cca 11,40 hodin I. skupina, v 11.50 hodin II. skupina, 12.10 hodin III. skupina). Předpokládá se, že žáci 4. a 5. ročníku budou odcházet po výuce domů. Pokud by u nich byla požadována účast v ŠD, musí být žák zařazen již od 25. 5. do I. či II. skupiny, ve kterých bude pokračovat i odpolední činnost.

Odpoledne budou žákům poskytovány aktivity volnočasového charakteru ve třídách (opět s rozestupem 1,5 – 2 m) či na školní zahradě při maximálním počtu 15 žáků do 15.45 hodin. Hřiště ani multifunkční hřiště nesmí být využito, zahrada bude rozdělena pro dvě skupiny.

Tělesná výchova ani kroužky nebudou probíhat.

Je nutné nahlásit aktuální kontaktní telefonní číslo, zajistit jeho dostupnost během pobytu žáka v ZŠ, při jakýchkoliv změnách zdravotního stavu apod.

Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest (zvýšená teplota, kašel, dušnost) nesmí do ZŠ vstoupit.

Stravování ve školní jídelně není možné poskytovat z organizačních důvodů a vzhledem k hygienickým pokynům. Žáci si přinesou vlastní stravu na celou délku pobytu ve škole (jídlo není možné ohřívat). Pobyt mimo areál školy není dovolen, nejsou povoleny školní výlety ani plavecký výcvik.

Při vyzvedávání žáka se doprovod ohlásí domácím telefonem, při pobytu žáků na školní zahradě v odpoledních hodinách kontaktuje pedagogického pracovníka, vyčká příchodu žáka před budovu školy (nevstupuje do budovy ani na zahradu školy).

Pokud žák vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, je nutné umístit jej do samostatné místnosti a kontaktovat zákonné zástupce žáka s ohledem na okamžité vyzvednutí žáka. O podezření informuje škola spádovou hygienickou stanici.

Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla, jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny či přípravy.

Nahoru